Hmong Family Orientation Program

Tsev neeg kev taw qhia txhais ua lus Hmoob

Zoo siab txais tos thiab nqua hu cov niam txiv hmoob tuaj koom nrog lawv tus menyuam rau lub new student orientation xyoo no!

Peb cov niam txiv yog ib tug yam ntxwv zoo uas yog ib qho tseem ceeb rau peb tus me nyuam qhov kev kawm ntawv. Vim li no, peb thiaj li zoo siab qhia txog peb lub New Student Orientation uas peb tsim thiab txhais lus Hmoob los rau peb cov niam txiv. Lub hom phiaj ntawm peb lub New Student Orientation program rau peb cov niam txiv yog los pab kom lawv paub txog: nyiaj pab kev kawm ntawv los yog cov nyiaj uas lawv pub dawb rau kev kawm ntawv, lub tsev kawm ntawv txoj cai uas cov tub ntxhais hluas yuav tsum ua raws lawv thiaj li kawm ntawv kom tiav, teb tej kev txhawj xeeb los lus nug ntawm peb cov niam txiv, thiab tuaj tham nrog peb cov xib fwb Hmoob uas qhia ntawv nram Fresno State thiab cov niam txiv uas twb muaj menyuam tuaj kawm ntawv seb lawv hos pab lawv cov menyuam li cas. Peb tseem muaj ntau yam ntxiv yuav qhia nej thiab. Thov kom cov niam txiv tuaj koom peb thiab tuaj kawm txog kev pab koj tus me nyuam.

Fresno State tsim lub Hmoob Family Program no rau cov niam txim kom paub txhawb nqa lawv tus me nyuam qhov kev vam meej rau lawv txoj kev kawm ntawv qib siab.

Yog koj muaj lus nug, los yog xav tuaj koom peb, thov koj hu rau peb tus xob tooj, los yog ntaus e-mail tuaj rau:

559.278.4885

dogdays@mail.fresnostate.edu

Lub Tsib hli ntuj rau lub xya hli ntuj peb teb xob tooj 7:00 a.m. – 3:30 p.m.